Българска академия на науките
Структура за наблюдение и докладване
Национален план за възстановяване и устойчивост


Процедури чрез директно предоставяне
на конкретни крайни получатели

Информация

Във връзка с Решение № Р-ПВУ-2/30.06.2023 г. за изменение на Решение № Р-ПВУ-1/25.05.2023 г. на ръководителя на СНД за предоставяне на средства на краен получател Единен център за иновации на Българска академия на науките, БУЛСТАТ 176055801, за изпълнение на проектно предложение № BG-RRP-2.008-0001 „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“ по процедура BG-RRP-2.008 „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на краен получател за изпълнение на дейност по инвестиция C2I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“,

СЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) между СНД-БАН и Единен център за иновации към Българска академия на науките на обща стойност 1 014 573.24 лв. (един милион четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева и двадесет и четири стотинки), от които 1 002 733.49 лв. (един милион две хиляди седемстотин тридесет и три лева и четиридесет и девет стотинки) от Механизма за възстановяване и устойчивост и 11 839.75 лв. (единадесет хиляди осемстотин тридесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки) национално публично финансиране (невъзстановим данък добавена стойност).

Информацията е качена на 27 юли 2023 г.

 

Решение №Р-ПВУ-2/30.06.2023 г. за изменение на решение №Р-ПВУ-1/25.05.2023 г.

Решението е качено на 3 юли 2023 г.

 

Информация

Във връзка с Решение №32-38-25/12.05.2023 г. на ръководителя на СНД за предоставяне на средства на краен получател Институт по роботика на Българска академия на науките, БУЛСТАТ 175905481, за изпълнение на проектно предложение № BG-RRP-2.007-0001 „Изграждане на трасе за квантова комуникация за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС“ по процедура BG-RRP-2.007 „Изграждане на трасе за квантова комуникация за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС“ чрез директно предоставяне на средства на краен получател за изпълнение на дейност по инвестиция C2I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“,

СЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № 2/15.06.2023 г. между СНД-БАН и Институт по роботика на обща стойност 1 205 160 лв. (един милион двеста и пет хиляди сто и шестдесет лева), от които 1 004 300 лв. (един милион четири хиляди и триста лева) от Механизма за възстановяване и устойчивост и 200 860 лв. (двеста хиляди осемстотин и шестдесет лева) национално публично финансиране (невъзстановим данък добавена стойност).

Информацията е качена на 30 юни 2023 г.

 

Приключи процедурата по оценка на крайния получател Единен център за иновации – БАН за изпълнение на предложение за инвестиция в процедура BG-RRP-2.008 „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на краен получател.

Крайният получател Единен център за иновации на Българска академия на науките е посочен в проекта „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ в рамките на компонент „Научни изследвания и иновации“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата бе обявена на 20 март 2023 г. със срок за подаване на проектното предложение до 18 април 2023 г. Оценката приключи на 17 май 2023 г.

Ръководителят на СНД утвърди оценителен доклад с положителна оценка и прие РЕШЕНИЕ за предоставяне на средства в рамките на инвестиция C2I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Решението е качено на 25 май 2023 г.

 

Приключи процедурата по оценка на крайния получател Институт по роботика – БАН за изпълнение на предложение за инвестиция в процедура BG-RRP-2.007 „Изграждане на трасе за квантова комуникация за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС“ чрез директно предоставяне на средства на краен получател.

Крайният получател Институт по роботика на Българска академия на науките е посочен в проекта „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ в рамките на компонент „Научни изследвания и иновации“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата бе обявена на 22 март 2023 г. със срок за подаване на проектното предложение до 31 март 2023 г. Оценката приключи на 09 май 2023 г.

Ръководителят на СНД утвърди оценителен доклад с положителна оценка и прие РЕШЕНИЕ за предоставяне на средства в рамките на инвестиция C2I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Решението е качено на 12 май 2023 г.

 

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-2.007 „Изграждане на трасе за квантова комуникация за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС“ за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост. Публикувано на 22 март 2023 г.

Българска академия на науките открива процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-2.007 „ Изграждане на трасе за квантова комуникация за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС“ за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата се финансира по Компонент 2 Научни изследвания и иновации, Инвестиция C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Основната цел на процедурата е подкрепа на участието на страната в изграждане на единна квантова комуникационна система на ЕС в рамките на инициативата Euro QCI чрез изграждане на трасе с дължина до 5 км, оборудвано с три броя платформи и два междинни енкриптора, както и интегрирането му в наземната комуникационна мрежа.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 1 205 160 лв., от които 1 004 300 лв. финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 200 860 лв. национално публично финансиране (невъзстановим данък добавена стойност).

Конкретен краен получател съгласно инвестиция C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост е Институт по роботика - БАН.

Поканата и приложенията към нея, в която са посочени условията за участие в процедурата и получаване на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и https://www.bas.bg/?page_id=40377

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за ПВУ ИСУН2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Документи:

 

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-2.008 „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“ за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост. Публикувано на 20 март 2023 г.

Българска академия на науките открива процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-2.008 „Надграждане на Единния център за иновации на БАН “ за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата се финансира по Компонент 2 Научни изследвания и иновации, Инвестиция C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Основната цел на процедурата е надграждане и модернизиране на Единния център за иновации - БАН за ефективно координиране на иновационната дейност и изграждане на устойчиви връзки между звената на БАН и бизнеса с оглед ускорено прилагане на иновации в икономиката и подпомагане на трансформацията ѝ в икономика на знанието.

В рамките на процедурата ще се подкрепят следните дейности:

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 1 116 103 лева с ДДС.

Конкретен краен получател съгласно инвестиция C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост е Единният център за иновации - БАН.

Поканата и приложенията към нея, в която са посочени условията за участие в процедурата и получаване на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и https://www.bas.bg/?page_id=40377

Крайният срок за кандидатстване е 18 април 2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за ПВУ ИСУН2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Документи:


Начало