БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

СТРУКТУРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ


НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Компонент „Научни изследвания и иновации“

Инвестиция C2I2: Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии


Обща информация | Инвестиция C2I2 | Национален план

Нормативна уредба на ЕС и регламенти

Национално законодателство

Процедури чрез подбор на предложения * 26.07.2023 г.

Процедури чрез директно предоставяне
на конкретни крайни получатели * 27.07.2023 г.

Обяви и конкурси

Сигнали за нередности * 3.08.2023 г.

Контакти


© Българска академия на науките | pvu.bas.bg | Последна промяна: 3.08.2023 г.