Българска академия на науките
Структура за наблюдение и докладване
Национален план за възстановяване и устойчивост


Сигнали за нередности

БАН предприема необходимите мерки за защита на финансовите интереси на Съюза и гарантира, че предоставената помощ по проекти в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и националното законодателство и по-специално по отношение на предотвратяването, разкриването и коригирането на нередности, съмнения за измами, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси. Целта е насърчаване на култура, която оказва възпиращ ефект върху измамната дейност и улеснява предотвратяването и откриването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и изготвянето на правила, които ще спомогнат при установяването на данни за измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и ще гарантират, че тези случаи се разглеждат своевременно и по подходящ начин.

Със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация. Законът се прилага и за лица, свързани с лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, като той не отменя правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща съществуването на различни органи с правомощия за проверка на сигнали в различни сфери на публичния сектор. Законът има и за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на този закона, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия: е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на приложното поле на чл. 3 от него и когато е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на този закон. Право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 3 и до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз.

Тъй като държавите-членки на първо място са отговорни за борбата с измамите и нередностите, служител по нередности на Структурата за наблюдение и докладване – БАН разглежда изпратените от Вас сигнали за нередности – измами, корупция, конфликт на интереси или двойно финансиране по време на кандидатстването и изпълнението на проекти и предприемат действия по по-нататъшното им процедиране.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. Сигналите може да се отнасят за технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ, извършени нарушения в процеса на договарянето, изпълнението на проектите и други. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай.

Сигнали могат да бъдат подавани устно, писмено и по електронна поща, като е осигурена възможност и за анонимно подаване на сигнали. Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административно процесуалния кодекс (АПК), а в чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.

Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти/инвестиция, включително и придружаващи документи, ако са налични такива.

Как може да подадете сигнал:

Подадените сигнали служителят по нередности своевременно ги предава за завеждане в деловодството на БАН.

Сигналът за нередности/измами се разглежда от отговорните служители и се извършат съответните проверки. В случай, че се потвърди тяхната достоверност, от БАН ще бъдат взети необходимите мерки и при посочен от подателя на сигнала e-mail или адрес за обратна връзка, последният ще бъде уведомен за резултата от извършената проверка по подадения сигнал.

Всеки сигнал, който не се отнася до дейността на БАН, се препраща до административната структура, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателя на сигнала.

Имате право да подадете информацията директно до едно или няколко от следните лица: Ръководителя на координиращо звено на национално равнище за изпълнението и контрола на ПВУ (директора на дирекция „Национален фонд”) или Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) – БАН.

При наличие на съмнение у Вас относно връзка на ръководителя на СНД или друг оправомощен от него служител, в чиито отговорности е да процедира сигнала, той се подава към дирекция „Национален фонд“.

Приложения:


Начало