Българска академия на науките
Структура за наблюдение и докладване
Национален план за възстановяване и устойчивост


Политики, правила и процедури на СНД - БАН за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране, мерки за превенция, откриване, докладване и коригиране на сериозни нередности в системата за управление и контрол, одобрен 3.08.2023 г.

Определения за нередности, съмнения за измами, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси.

Сигнали за нередности

В изпълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, в Изпълнителна агенция „Програма за образование“ са определени служители, отговорни за борбата с нередностите от дирекция „Управление на риска и контрол“.

БАН предприема необходимите мерки за защита на финансовите интереси на Съюза и гарантира, че предоставената помощ по проекти в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и националното законодателство и по-специално по отношение на предотвратяването, разкриването и коригирането на нередности, съмнения за измами, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси. Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно. Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти/инвестиция, включително и придружаващи документи, ако са налични такива.

Как може да подадете сигнал:

Подадените сигнали чрез електронната поща служителят по нередности своевременно ги предава за завеждане в деловодството на БАН.

Сигналът за забелязани нередности/измами се разглежда от отговорните служители за борбата с нередностите и се извършат съответните проверки. В случай, че се потвърди тяхната достоверност, от БАН ще бъдат взети необходимите мерки и при посочен от подателя на сигнала e-mail или адрес за обратна връзка, последният ще бъде уведомен за резултата от извършената проверка по подадения сигнал.

Всеки сигнал, който не се отнася до дейността на БАН, се препраща до административната структура, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателя на сигнала.


Начало