Българска академия на науките
Структура за наблюдение и докладване
Национален план за възстановяване и устойчивост


Процедури чрез подбор на предложения

СНД-БАН публикува за обществено обсъждане процедура „ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНИТЕ И ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Мярката е с бюджет 18 134 148.34 лв.

По нея ще могат да кандидатстват само самостоятелни научни звена на БАН като крайни получатели и партньори. Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 334 050.10 лв., а максималният е 477 214.43 лв. Интензитетът на безвъзмездното финансиране е 100%. Очакваният брой проектни предложения, които ще бъдат одобрени за финансиране е между 38 и 54.

Пакетът документи по процедурата може да прочетете
в системата ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/)
и на https://pvu.bas.bg/procedures_select.html.

Предложения и коментари в рамките на общественото обсъждане могат да се изпращат до 24 август 2023 г. (включително) в системата ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/), раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“. Те трябва да са в свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“.

Документи:

Документите са качени на 26 юли 2023 г.


Начало