Българска академия на науките
Структура за наблюдение и докладване
Национален план за възстановяване и устойчивост


Процедури чрез подбор на предложения

Изменение в Ръководство за изпълнение и отчитане на инвестициите по договор с краен получател на безвъзмездно финансиране за изпълнение на инвестиция C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост (версия 5, 03.07.2024 г.)

Файлът е качен на 4 юли 2024 г.

 

Изменение в Ръководство за изпълнение и отчитане на инвестициите по договор с краен получател на безвъзмездно финансиране за изпълнение на инвестиция C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост (версия 4, 02.07.2024 г.)

Файлът е качен на 3 юли 2024 г.

 

Изменение в Ръководство за изпълнение и отчитане на инвестициите с краен получател на безвъзмездно финансиране, предоставено по процедура BG-RRP-2.011 в рамките на инвестиция C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост (19.06.2024 г.)

Файлът е качен на 19 юни 2024 г.

 

Подготвени отговори на поискани разяснения по процедура BG-RRP-2.017 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии - 2 (18.06.2024 г.)

Файлът е качен на 18 юни 2024 г.

 

Подготвени отговори на поискани разяснения по процедура BG-RRP-2.017 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии - 2 (11.06.2024 г.)

Файлът е качен на 12 юни 2024 г.

 

Структурата за наблюдение и докладване съобщава, че е направена техническа корекция в текста на колонтитула (header) на формата "Описание на проектното предложение", като е изтрито "на постдокторанти и специализанти". Изменения в съдържанието на документа, включен в папката "Документи за попълване" по процедура BG-RRP-2.017, не са направени. Документът е еднакъв с публикувания по приключилата процедура BG-RRP-2.011. Приложен е файл с отразената корекция в колонтитула (7.06.2024 г.)

Файлът е качен на 7 юни 2024 г.

 

Подготвени отговори на поискани разяснения по процедура BG-RRP-2.015 "Укрепване на изследователския потенциал чрез привличане и задържане на талантливи изследователи" (31.05.2024 г.)

Файлът е качен на 31 май 2024 г.

 

Откриване на процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-2.017 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии - 2 от крайни получатели за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Българска академия на науките открива процедура за подбор на предложения № BG-RRP-2.017 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии - 2. Процедурата се финансира по Компонент 2 Научни изследвания и иновации, Инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Основната цел на процедурата е чрез независими научни изследвания, осъществявани от изследователски екипи на научните звена на БАН, постигане на научно-изследователски резултати с висок иновационен потенциал в тематични направления, които са дефинирани и предложени от страна на бизнеса и са свързани със зеления преход и цифровите технологии.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 12 319 695.76 лв., от които 11 167 290.25 лв. финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 1 152 405.51 лв. национално публично финансиране (невъзстановим данък добавена стойност).

Крайни получатели съгласно инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост са самостоятелни научни звена на БАН.

Условията за кандидатстване по процедурата, както и приложенията към тях, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и
https://pvu.bas.bg/procedures_select.html

Крайният срок за кандидатстване е 02 юли 2024 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за ПВУ ИСУН2020. Срокът за подаване на предложения в настоящата процедура е в съответствие с чл. 9, ал. 4, т. 2 от Постановление № 114 на МС от 08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Обн. - ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г.; изм. и доп., бр. 70 от 30.08.2022 г., в сила от 30.08.2022 г.; изм. и доп., бр. 47 от 30.05.2023 г., в сила от 30.05.2023 г. доп., бр. 27 от 29.03.2024 г., в сила от 29.03.2024 г.), т.к. е налице проведена процедура BG-RRP-2.011 за финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии при същите условия за кандидатстване.

Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Документи:

Документите са качени на 31 май 2024 г.

 

Списък на издадените решения по чл. 20, ал. 1 от ПМС № 114 от 08.06.2022 г. и размера на средствата от Механизма, които да бъдат предоставени на крайни получатели в процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения BG-RRP-2.011 „Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии“.

Списък на издадените решения по чл. 21, т. 1 от ПМС № 114 от 08.06.2022 г. и размера на средствата от Механизма, които са отказани за предоставяне на крайни получатели по процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-2.011 „Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии“.

Списък на издадените решения по чл. 21, т. 2 от ПМС № 114 от 08.06.2022 г. и размера на средствата от Механизма, които са отказани за предоставяне на крайни получатели по процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-2.011 „Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии“.

Файловете са качени на 30 май 2024 г.

 

Подготвени отговори на поискани разяснения по процедура BG-RRP-2.015 "Укрепване на изследователския потенциал чрез привличане и задържане на талантливи изследователи" (21.05.2024 г.)

Файлът е качен на 23 май 2024 г.

 

Изменени Условия за кандидатстване по открита процедура за подбор на предложения № BG-RRP-2.015 „Укрепване на изследователския потенциал чрез привличане и задържане на талантливи изследователи“.

Изменените Условия за кандидатстване по процедурата, както и приложенията към тях, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и
https://pvu.bas.bg/procedures_select.html.

Крайният срок за кандидатстване е 20 юни 2024 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за ПВУ ИСУН2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Документи:

Документите са качени на 10 май 2024 г.

 

Българска академия на науките открива процедура за подбор на предложения № BG-RRP-2.015 „Укрепване на изследователския потенциал чрез привличане и задържане на талантливи изследователи“ (за финансиране на изследователски проекти на постдокторанти и специализанти в областта на зелените и цифровите технологии). Процедурата се финансира по Компонент 2 Научни изследвания и иновации, Инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Основната цел на процедурата е привличане и задържане на изследователи с докторска или магистърска степени както от страната, така и от ЕС или Европейското икономическо пространство, които желаят да изградят професионална кариера в областта на чистите или дигитални технологии.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 1 620 780 лв. (192 780 лв. за проекти на специализанти и 1 428 000 лв. за проекти на постдокторанти).

Крайни получатели съгласно инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост са самостоятелни научни звена на БАН (институти или научни специализирани звена).

Условията за кандидатстване по процедурата, както и приложенията към тях, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и
https://pvu.bas.bg/procedures_select.html.

Крайният срок за кандидатстване е 17 юни 2024 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за ПВУ ИСУН2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Документи:

Документите са качени на 16 април 2024 г.

 

BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии - Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

Файлът е качен на 10 април 2024 г.

 

BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии - удължен срок до 25 март 2024 г.

Файлът е качен на 15 март 2024 г.

 

BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии - Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

Файлът е качен на 8 март 2024 г.

 

Българска академия на науките открива процедура за подбор на предложения № BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии. Процедурата се финансира по Компонент 2 Научни изследвания и иновации, Инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Основната цел на процедурата е разработване на съвместни с бизнеса докторантури и изграждане на специалисти в съответствие с нуждите на бизнеса в области, свързани със зеления преход и цифровите технологии, привличане и обучаване на докторанти от бизнеса, както и обучение на висококвалифицирани специалисти, със знания и умения, относими към нововъзникващи технологии, процеси и отношения, свързани с двойния преход.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 2 965 986.00 лв., от които 2 894 865.91 лв. финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 71 120.09 лв. национално публично финансиране (невъзстановим данък добавена стойност).

Крайни получатели съгласно инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост са самостоятелни научни звена на БАН (институти или научни специализирани звена).

Условията за кандидатстване по процедурата, както и приложенията към тях, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и https://pvu.bas.bg/procedures_select.html.

Крайният срок за кандидатстване е 13 март 2024 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за ПВУ ИСУН2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Документи:

Документите са качени на 12 януари 2024 г.

 

СНД-БАН публикува за обществено обсъждане процедура BG-RRP-2.015 „ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ НА ПОСТДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНИТЕ И ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Мярката е с бюджет 1 620 780 лв.

По нея ще могат да кандидатстват само самостоятелни научни и експертни звена на БАН като крайни получатели. Максималният размер на безвъзмездната помощ е 1 620 780 лв. (192 780 лв. за проекти на специализанти и 1 428 000 лв. за проекти на постдокторанти). Интензитетът на безвъзмездното финансиране е 100%. Очаква се да бъдат финансирани 15 проектни предложения на специализанти и 17 проектни предложения на постдокторанти.

Пакетът документи по процедурата може да прочетете
в системата ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/)
и на https://pvu.bas.bg/procedures_select.html.

Предложения и коментари в рамките на общественото обсъждане могат да се изпращат до 12 февруари 2024 г. (включително) в системата ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/), раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“. Те трябва да са в свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“.

Документи:

Документите са качени на 11 януари 2024 г.

 

Подготвени отговори на поискани разяснения по процедура BR-RRP-2.011 "Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии" (16.11.2023 г.)

Файлът е качен на 16 ноември 2023 г.

 

Подготвени отговори на поискани разяснения по процедура BR-RRP-2.011 "Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии" (14.11.2023 г.)

Файлът е качен на 14 ноември 2023 г.

 

Подготвени отговори на поискани разяснения по процедура BR-RRP-2.011 "Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии" (3.11.2023 г.)

Файлът е качен на 3 ноември 2023 г.

 

Подготвени отговори на поискани разяснения по процедура BR-RRP-2.011 "Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии".

Файлът е качен на 27 октомври 2023 г.

 

СНД-БАН публикува за обществено обсъждане процедура BG-RRP-2.012 „ФИНАНСИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНИТЕ И ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Мярката е с бюджет 2 965 986.00 лв.

По нея ще могат да кандидатстват само самостоятелни научни звена на БАН като крайни получатели. Максималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 98 866.19 лв. Интензитетът на безвъзмездното финансиране е 100%. Очаква се да бъдат финансирани минимум 30 докторантури.

Пакетът документи по процедурата може да прочетете
в системата ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/)
и на https://pvu.bas.bg/procedures_select.html.

Предложения и коментари в рамките на общественото обсъждане могат да се изпращат до 23 ноември 2023 г. (включително) в системата ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/), раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“. Те трябва да са в свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“.

Документи:

Документите са качени на 23 октомври 2023 г.

 

Откриване на процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии от крайни получатели за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Българска академия на науките открива процедура за подбор на предложения № BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии. Процедурата се финансира по Компонент 2 Научни изследвания и иновации, Инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Основната цел на процедурата е чрез независими научни изследвания, осъществявани от изследователски екипи на научните звена на БАН, постигане на научно-изследователски резултати с висок иновационен потенциал в тематични направления, които са дефинирани и предложени от страна на бизнеса и са свързани със зеления преход и цифровите технологии.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 18 134 148.34 лв., от които 16 644 302.01 лв. финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 1 489 846.33 лв. национално публично финансиране (невъзстановим данък добавена стойност).

Крайни получатели съгласно инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост са самостоятелни научни звена на БАН (институти или научни специализирани звена).

Условията за кандидатстване по процедурата, както и приложенията към тях, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и https://pvu.bas.bg/procedures_select.html

Крайният срок за кандидатстване е 06 декември 2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за ПВУ ИСУН2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Документи:

Документите са качени на 4 октомври 2023 г.

 

СНД-БАН публикува за обществено обсъждане процедура „ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНИТЕ И ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Мярката е с бюджет 18 134 148.34 лв.

По нея ще могат да кандидатстват само самостоятелни научни звена на БАН като крайни получатели и партньори. Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 334 050.10 лв., а максималният е 477 214.43 лв. Интензитетът на безвъзмездното финансиране е 100%. Очакваният брой проектни предложения, които ще бъдат одобрени за финансиране е между 38 и 54.

Пакетът документи по процедурата може да прочетете
в системата ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/)
и на https://pvu.bas.bg/procedures_select.html.

Предложения и коментари в рамките на общественото обсъждане могат да се изпращат до 24 август 2023 г. (включително) в системата ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/), раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“. Те трябва да са в свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“.

Документи:

Документите са качени на 26 юли 2023 г.


Начало